کلید طلایی موفقیت

500


نكته هاي طلایی موفقیت 
آنچه جذاب است سهولت نيست، دشواري هم نيست، بلكه دشواري رسيدن به سهولت است


· وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر مي كنند، نه رفتارو عملكرد شما
· سخت كوشي هرگز كسي را نكشته است، نگراني از آن است كه انسان را از بين مي برد
· اگر همان كاري را انجام دهيد كه هميشه انجام مي داديد، همان نتيجه اي را مـي گيريـد كـه هميشه مي گرفتيد
· ما زمان را تلف نمي كنيم، زمان است كه ما را تلف مي كند
· افراد موفق كارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلكه كارها را بگونه اي متفاوت انجام مي دهند
· پيش از آنكه پاسخي بدهي با يك نفر مشورت كن ولي پيش از آنكه تصميم بگيري با چند نفر
· كار بزرگ وجود ندارد، به شرطي كه آن را به كارهاي كوچكتر تقسيم كنيم
· كارتان را آغاز كنيد، توانايي انجامش بدنبال مي آيد
· انسان همان مي شود كه اغلب به آن فكر مي كند
· همواره بياد داشته باشيد آخرين كليد باقيمانده، شايد بازگشاينده قفل در باشد
· تنها راهي كه به شكست مي انجامد، تلاش نكردن است

 

دشوارترين قدم، همان قدم اول است

· عمر شما از زماني شروع مي شود كه اختيار سرنوشت خويش را در دست مي گيريد
· آفتاب به گياهي حرارت مي دهد كه سر از خاك بيرون آورده باشد
· عمر شما از زماني شروع مي شود كه اختيار سرنوشت خويش را در دست مي گيريد
· آفتاب به گياهي حرارت مي دهد كه سر از خاك بيرون آورده باشد
· وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد، بخاطر اين است كه شما چيز زيادي از آن نخواسـته ايد
· در انديشه آنچه كرده اي مباش، در انديشه آنچه نكرده اي باش
· امروز، اولين روز از بقيه عمر شماست
· براي كسي كه آهسته و پيوسته مي رود، هيچ راهي دور نيست
· اميد، درماني است كه شفا نمي دهد، ولي كمك مي كند تا درد را تحمل كنيم
· بجاي آنكه به تاريكي لعنت فرستيد، يك شمع روشن كنيد

· آنچه شما درباره خود فكرمي كنيد، بسيار مهمتر از انديشه هايي است كه ديگران دربـاره شـما دارند
· آنكه مي تواند نسبت به نيكي ديگران ناسپاس باشد، از دروغ گفتن باك ندارد

هركس، آنچه را كه دلش خواست بگويد، آنچه را كه دلش نمي خواهد مي شنود
· اگر هرروز راهت را عوض كني، هرگز به مقصد نخواهي رسيد
· كساني كه نمي توانند فرصت كافي براي تفريح بيابند، دير يا زود وقت خـود را صـرف معالجـه مي كنند
· صاحب اراده، فقط پيش مرگ زانو مي زند، وآن هم در تمام عمر، بيش از يك مرتبه نيست
· وقتي شخصي گمان كرد كه ديگر احتياجي به پيشرفت ندارد، بايد تابوت خود را آماده كند
· كساني كه در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد
· كسي كه در آفتاب زحمت كشيده، حق دارد در سايه استراحت كند
· بهتر است دوباره سئوال كني، تا اينكه يكبار راه را اشتباه بروي

 

· هرگاه مشكلي را مطرح مي كنيد، براي رفع آن هم راه حلي پيشنهاد كنيد
· كيفيت جامع يعني درست انجام دادن همه كارها در همان بار اول
· آنقدر شكست خوردن را تجربه كنيد تا راه شكست دادن را بياموزيد
· اگر خود را براي آينده آماده نسازيد، بزودي متوجه خواهيد شد كه متعلق به گذشته هستيد
· خانه ات را براي ترساندن موش، آتش مزن

خودتان را به زحمت نيندازيد كه از معاصران يا پيشينيان بهتر گرديد، سعي كنيد از خودتان بهترشويد
· اينجا، كار تمام نشده است، حتي آغاز پايان هم نيست، اما شايد پايان آغاز باشد
· خداوند به هر پرنده اي دانه اي مي دهد، ولي آن را داخل لانه اش نمي اندازد
· تنها راهي كه به شكست مي انجامد، تلاش نكردن است
· درباره درخت، بر اساس ميوه اش قضاوت كنيد، نه بر اساس برگهايش
· از لجاجت بپرهيزيد كه آغازش جهل و پايانش پشيماني است
· انسان هيچ وقت بيشتر از آن موقع خود را گول نميزند كه خيال ميكند ديگران را فريـب داده است
· كسي كه دوبار از روي يك سنگ بلغزد، شايسته است كه هر دو پايش بشكند
· هركه با بدان نشيند، اگر طبيعت ايشان را هم نگيرد، به طريقت ايشان متهم گردد
· كسي كه به اميد شانس نشسته باشد، سالها قبل مرده است
· اگر جلوي اشتباهات خود را نگيريد، آنها جلوي شما را خواهند گرفت
· اينكه ما گمان ميكنيم بعضي چيزها محال است، بيشتر براي آن است كه بـراي خـود عـذري آورده باشيم

 

فروشگاه آنلاین لوازم خانگی سندباد با در نظر گرفتن خواسته ها و نیازهای شما عزیزان مجموعه ای ازلوازم خانگی را برای شما فراهم کرده است