رنگ چشم فرزند آینده شما

739


 

رنگ چشم فرزند شما را رنگ چشم شما و همسرتان با توزیع احتمالی خاص تعیین میکند.
یکی از مواردی که بسیاری از مادران و پدران را در مورد فرزند آینده شان دچار چالش میکند، علاوه بر سلامت کلی ذهن و جسمش، ظاهر اوست. کدام پدر و مادری است که نخواهد فرزندش زیبا باشد؟ اما این نکته قابل تامل است که فرزند شما ترکیبی از ژنهای شما دو نفر است و قرار نیست اگر شما جد اندر جد هر دو رنگ چشم مشکی داشته اید، فرزندتان چشم آبی به دنیا بیاید. مگر آنکه شما ژن نهفته ای در خود داشته باشید که در فرزندتان بروز کند.