راست یا چپ چشم ؟؟؟

577


 

تقریبا در دو سوم از انسان ها چشم راست غالب است و در یک سوم افراد چشم چپ. به علاوه هیچ ربطی بین راست دست بودن و راست چشم بودن وجود ندارد و بنابراین یک فرد راست دست میتواند، چشم چپش غالب باشد.

خیلی ساده! مطابق عکس زیر، دستهایتان را دراز کنید و با کف دستها یک مثلث کوچک بسازید، حالا از این مثلث به چیزی که مثلا میتواند دستگیره در (یا پریز برق) باشد، نگاه کنید. دستگیره را در مرکز مثلث قرار بدهید. حالا به نوبت چشم راست و چشم چپتان را ببندید، چشمی که در هنگام باز بودنش، دستگیره همچنان در مرکز مثلث باقی میماند، چشم غالب شماست.

در اشخاص نزدیک بینی که درجه نزدیک بینی دو چشمشان متفاوت است، اغلب چشمی که بیشتر نزدیک بین است، چشم غالب است. انتظار ما این است که طبق قانون طبیعت عضو قویتر، سریعتر یا بهتر، ترجیح داده شود، اما در این مورد، این طور نیست!

حالا سؤالی که پیش میآید این است که راست چشم بودن یا چپ چشم بودن، اصلا اهمیتی دارد یا نه؟
تصور کنید که برای آدم نزدیک بینی عینک تجویز شود، در این صورت اگر هر دو چشم او دقیقا اصلاح شوند، شخصی که به غالب بودن چشم معیوبترش عادت داشت، ممکن است قدری احساس ناراحتی کند، پس شاید بهتر باشد، چشم معیوبتر کمی کمتر از نرمال اصلاح شود.