سایز مناسب تلویزیون را چگونه انتخاب کنیم؟

392

خب خیلی ساده است.. بزرگترین سایز تلویزیونی که می توانید را انتخاب کنید!...

 

از بخت بد انتخاب سایز تلویزیون به همین راحتی ها هم نیست و به عوامل مختلفی بستگی دارد. اکثر ما فکر می کنیم که هرچه تلویزیون بزرگ تر باشد پس بهتر است، اما در صورتی که فضا و شرایط مناسب قرارگیری تلویزیون مهیا نشود، این صفحه بزرگ مایه عذاب تان خواهد شد.

 

اگر سایز تلویزیون زیادی کوچک باشد باعث می شود اتاق پذیرایی شما لخت به نظر می رسد و حس "غرق شدگی" که انتظارش را دارید را به شما ندهد و برعکس اگر سایز تلویزیون بیش از حد بزرگ باشد نه تنها فضای زیادی را در هال و پذیرایی شما اشغال می کند بلکه در مواردی روی کیفیت تماشای تلویزیون نیز تاثیر منفی می گذارد. اگر با دانش و آگاهی کامل اقدام به خرید کنید مطمئن می شوید که این اتفاقات برای شما رخ نخواهد داد و بهترین سایز تلویزیون ممکن را به خانه خود می آورید.