اهمیت زاویه دید (Viewing Angle) هنگام خرید تلویزیون

373

زاویه دید - عاملی که هرچه بیشتر باشد تماشای تلویزیون از کناره ها راحت تر، و هر چه کمتر باشد تماشای آن دشوار تر می شود!

 

یه راست میریم سره اصل مطلب.. برای اکثر خانواده ها تلویزیونی که بتواند زاویه دید وسیع تری ارائه کند، گزینه مناسب تری به شمار می رود.

 

کمتر پیش می آید تمامی اعضای خانواده روی یک مبل مستقیم به تماشای تلویزیون بنشینند - چیزی که در تبلیغات تلویزیون زیاد نشان می دهند! ممکن است یک نفر روی مبل سمت راست دراز کش مشغول تماشای تلویزیون باشد در حالی که نفر دیگر سمت چپ روی زمین نشسته و همزمان دو سه نفر دیگر از روبرو آن را تماشا کنند.